Reforma e hajdutërisë dhe vazhdimi i poshtërimit si “reformë”..!

Shpërndaje

Nga, Nijazi Muhamedi

Ligji per sigurimin shendetesor eshte njeri nder ligjet qe mban rekordin e ndryshimeve jo vetem nga njera shumice parlamentare ne tjetren,po bile ndryshime e plotesime gjate mandateve te ndonje shumice parlamentare,se perfshihen aty do interesa te shumta perfitimi,veç tjerash.Por,ne te gjitha keto ndryshime dhe ne aktet e nenaktet e zbatimit te tyre,gjithnje ka mbetur pa ndryshuar diskriminimi i thelle dhe poshterues ndaj popullates shqiptare.Bazat e ketyre diskriminimeve jane vene,mjerisht,ne ligjin e nxjerre dhe ne ndryshimet e panumerta te tij kur ministrine e shendetesise e kane udhehequr kuadrot shqiptare.
Ndryshimet ,qe madje naivisht i quan reforme,qe po i paralajmeron ministri i ri,jo vetem qe s’jane gje,por edhe mund te legjitimojne poshterisht diskriminimin e perjetshem ne kete fushe.Bie fjala,ministrin e paska shtyre gajleja e “reformimit” te “Terminit tim” e do tjera “raporte mjeku-klienti”,bile pa e lexuar fare ligjin dhe pa e njohur bile edhe strukturen organizative te Ministrise se Shendetesise,dhe nuk e ka patur ngene te lexoje e te fuse ndermend te ndryshoje do rregullore per zbatimin e ligjit aktual permes te cilave eshte zbatuar diskriminimi poshterues ndaj shqiptareve ne sigurimin shendetesor aktualisht dhe 70 vjet pas i njejti.Qe disa nga shembujt me eklatantë te diskriminimit te popullates shqiptare mbi baze te shperndarjes me disparitet te thelle territorial te rrjetit te institucioneve shendetesore dhe te sherbimeve shendetesore,bile jo te gjithave,por te disa me elementareve:
Tetova,Gostivari,Dibra, dhe viset e tjera me shqiptare,perkunder numrit te madh te popullates shqiptare,por jo vetem shqiptare,dhe bashke me viset rurale ne largesi bile gjer me 20 km kane vetem nga nje sherbim te ndihmes se pare;pjesa juglindore e Maqedonise i ka simbas standardeve.
Derisa ne Maqedonine juglindore,rrjeti shendetesor rural eshte teresuar dhe eme ete gjitha standardet per viset rurale qe marrin ate status me vendndodhjen nga 5 km larg qytetit,ne Maqedonine veriperendimore(pra,ne pjesen me shumice shqiptare,si ne Tetove,Gostivar,Diber ato nuk e marrin ate status edhe kur jane ne skajin me te larget te qytetit qe arrin gjer ne 20-25 km:si bie fjala Jazhinca e Tetoves,Brodeci,Veshalla,etj…?
Manipulimi me “keshilltaret personal”
Ministri nuk e ka lexuar ligjin qe te mesoje se ne ministrine e tij ka disa trupa keshilluese,qe nuk jane per “selfie” por me detyra e angazhime te caktuara,ne te cilat gjer me tash “keshilltaret” shqiptare nuk jane perfaqesuar ne menyre adekuate,edhepse ligji perfshin perfaqesimin adekuat..!
Qe disa nga trupat keshilluese qe i permban ligji:

4. Стручни тела
Здравствен совет
Член 246
(1) Во Министерството за здравство се формира Здравствен совет, како советодавно тело на министерот за здравство, составен од девет члена.
(2) Член на Здравствениот совет може да биде лице со завршено високо образование од областа на медицината, стоматологијата, фармацијата, економијата и правото и работно искуство во областа на здравството, при што се води сметка за соодветната и правична застапеност на граѓаните на сите заедници.
(3) Делокругот и начинот на работата на Здравствениот совет се утврдува со деловник за работа.
(4) Здравствениот совет од ставот (1) на овој член, како и други постојани или повремени советодавни тела, зависно од потребите за проучување на одредено прашање или подготовка на закони и подзаконски акти од делокругот на работа на Министерството за здравство, ги формира министерот за здравство.
Координативно тело
Член 248
(1) За проучување и разгледување на прашања поврзани со политиките и приоритетите во здравствената заштита и здравственото осигурување, како и за предлагање на мислења и ставови по однос на програмите за здравствените услуги и обемот на финансиските средства потребни за нивна реализација во Министерството за здравство се формира координативно тело составено од претставници на Министерството за здравство, Фондот и Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевтската комора.
(2) Начинот на работата на координативното тело од ставот (1) на овој член се утврдува со деловник за работа.
Стручни комисии
Член 249
(1) Во Министерството за здравство можат да се формираат и други стручни комисии како стручно-советодавни тела на министерот за здравство за одделни видови на здравствена дејност, односно специјалност.
(2) Задачите на стручниве комисии се особено за:
– подготвување на стручни упатства за медицина заснована на докази,
– подготвување на стручни ставови и анализи и
– разгледување на извештаите од областа на квалитетот на здравствената заштита и сигурноста во вршењето на здравствената дејност.
(3) Министерот за здравство ги определува одделните видови на здравствена дејност, односно специјалности за кои се формираат стручни комисии, во кои мора да бидат застапени сите специјалности и општата, односно семејната медицина, здравствената нега и фармацевтската дејност.
(4) Стручните комисии ги формира министерот за здравство.
(5) Бројот на членовите, начинот на именување и разрешување, начинот на работа и надоместокот за работа на стручните комисии по извршена задача, на предлог на стручните здруженија, ги определува министерот за здравство.

Loading...